• zaloguj się
  • utwórz konto

4. Rekrutacja na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zarządzanie ochroną danych osobowych i informacji niejawnych

Szczegóły
Kod P-ZODOIN
Jednostka organizacyjna Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
Forma studiów Podyplomowe
Poziom kształcenia Podyplomowe
Czas trwania Dwa semestry
Wymagany dokument
  • Dyplom studiów I, II lub III stopnia
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (07.06.2022 10:30 – 14.10.2022 23:59)

Czas trwania:
Czasookres kształcenia wynosi 2 semestry. Językiem wykładowym jest język polski. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie wszystkich zaliczeń przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Koszt: 3000 zł za dwa semestry (1500 zł za jeden semestr)
Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji podyplomowych: 30
Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 180
Charakterystyka studiów:
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z kompleksową wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami odnoszącymi się do procesów przetwarzania danych osobowych i ochrony informacji niejawnych, które odpowiadają potrzebom podmiotów z sektora administracji publicznej oraz sektora prywatnego. Podczas studiów uczestnicy zaznajomią się m.in.
z prawnymi aspektami ochrony danych osobowych (RODO), bezpieczeństwa informacji niejawnych, metodami i środkami zapewnienia ochrony informacji oraz systemami zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji. Studia mają na celu przygotowanie specjalistów do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych – w myśl regulacji UE i unormowań krajowych oraz wsparcie merytoryczne dla osób zajmujących się tą problematyką.
Zajęcia będą prowadzone w soboty i niedziele przez wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną uczelni oraz przez specjalistów praktyków z branży.

Sylwetka absolwenta:
Absolwenci studiów podyplomowych zyskują i wiedzę i podnoszą umiejętności zgodnie z założonymi efektami kształcenia z zakresu zarządzania ochroną danych osobowych i informacji niejawnych. Ukończenie studiów podyplomowych zwiększy słuchaczom możliwości zatrudnienia w obszarze wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych w administracji publicznej oraz w podmiotach prywatnych, a także pozwoli na uzyskanie kompetencji do opracowania kompleksowej dokumentacji wewnętrznej w danym podmiocie z zakresu ochrony danych osobowych. Ponadto, studia przygotowują absolwentów do pracy w pionach: ochrony informacji niejawnych, a także odpowiadających za politykę bezpieczeństwa w swoich jednostkach organizacyjnych.

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Po rejestracji elektronicznej kandydat zobowiązany jest przesłać do sekretariatu:
– dyplom ukończenia studiów inżynierskich, licencjackich lub magisterskich (kserokopia potwierdzona),
– wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy (do wydrukowania po rejestracji elektronicznej)
– 1 zdjęcie (format legitymacyjny)
Na studia podyplomowe na kierunku – Zarządzanie ochroną danych osobowych i informacji niejawnych przyjmowani są przyjmowani kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Termin rekrutacji: do dnia 14 października 2022 r.
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2022 r.

Warunkiem utworzenia studiów podyplomowych jest zebranie odpowiedniej liczby kandydatów.
Miejsce zajęć: Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
ul. Stanisława Wyspiańskiego 20 (Turaszówka)

Dodatkowe informacje:
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
Dział Studiów
38-400 Krosno
Rynek 1, pok. nr 01
tel. 13 43 755 18 (poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00)
e-mail: lukasz.furman@kpu.krosno.pl